Akcjonariusze BRE Banku zatwierdzili nową emisję akcji z prawem poboru
Copy

Kopiuj tekst

Akcjonariusze BRE Banku zatwierdzili nową emisję akcji z prawem poboru

Wzmocnienie bazy kapitałowej oraz zdobycie środków na ekspansję w ramach strategii na lata 2010-2012 – to główne cele emisji akcji z prawem poboru, którą na dzisiejszym walnym zgromadzeniu zatwierdzili akcjonariusze BRE Banku. Postanowili oni również o przeznaczeniu całego zysku za 2009 r. na fundusz ogólnego ryzyka.

Zgodnie z uchwałą BRE Bank może wyemitować z zachowaniem prawa poboru od 1 (jednej) do maksymalnie 20 783 617 akcji (na obecny kapitał Banku składa się 29 690 882 akcji) o wartości nominalnej 4 zł każda. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 18 maja 2010 r. Do ustalenia ostatecznej liczby akcji nowej emisji, w granicach wyznaczonych przez walne zgromadzenie, oraz ich ceny emisyjnej upoważniony jest Zarząd Banku. Deklarację skorzystania w pełni z przysługującego mu prawa poboru złożył już Commerzbank AG, który jest właścicielem akcji reprezentujących 69,8% kapitału zakładowego BRE Banku.

Podwyższenie kapitału zakładowego dzięki emisji akcji z prawem poboru jest częścią strategii BRE Banku na lata 2010-2012. Przewiduje ona ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów w tym okresie i osiągnięcie w 2012 roku około 20- procentowej rentowności brutto kapitałów własnych (ROE). - Oprócz ekspansji w dwóch kluczowych segmentach – bankowości detalicznej i korporacyjnym – głównym założeniem strategii jest stabilny wzrost dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej. Nasz model opierać się będzie w głównej mierze na skutecznym zarządzaniu ryzykiem, bezpiecznej strategii finansowania i silnej strukturze kapitałowej. Wzmocnienie bazy kapitałowej, przeprowadzone w ramach oferty publicznej akcji nowej emisji ma wesprzeć strategiczne inicjatywy Banku, umożliwić jego rentowny wzrost, a także pozwolić zachować elastyczność w dostosowaniu do ewentualnych nowych wymogów regulacyjnych i rynkowych – mówi Mariusz Grendowicz, prezes BRE Banku.

Podczas walnego zgromadzenia zatwierdzono również sprawozdanie finansowe za 2009 r. - To był bardzo dobry rok dla BRE Banku. Pozyskaliśmy nowych klientów, zwiększyliśmy bazę depozytów oraz zanotowaliśmy wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Mamy dobrą pozycję wyjściową na rok 2010 i kolejne lata. Środki z emisji akcji pomogą nam wykorzystać ten potencjał – podkreśla prezes Grendowicz. Bank zamknął 2009 r. zyskiem netto w wysokości 57,1 mln zł, który decyzją akcjonariuszy w całości został przeznaczony na fundusz ogólnego ryzyka.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym materiale w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy materiał jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)‐(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby. W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy materiał jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.