Nowa strategia rentownego wzrostu BRE Banku
Copy

Kopiuj tekst

Nowa strategia rentownego wzrostu BRE Banku

Średnioroczne planowane tempo wzrostu przychodów na poziomie powyżej 10% oraz zwiększenie rentowności brutto kapitałów własnych do około 20% chce osiągnąć BRE Bank w wyniku realizacji celów strategii na lata 2010-2012. Istotnym elementem strategii będzie podwyższenie kapitału zakładowego z prawem poboru o planowanej wartości wpływów z emisji wynoszącej 2 mld zł, które wzmocni również wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1.

Nowa strategia BRE Banku koncentruje się na rentownym wzroście w dwóch kluczowych segmentach – detalicznym i korporacyjnym. - Mamy mocną pozycję zarówno wśród zamożnych klientów bankowości detalicznej, jak i przedsiębiorstw. Chcemy wykorzystać ten potencjał w obliczu przewidywanej poprawy koniunktury gospodarczej – mówi Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu BRE Banku. -Co więcej, w kontekście przewidywanych zmian w otoczeniu regulacyjnym, chcielibyśmy zachować konieczną elastyczność

W bankowości detalicznej BRE Bank chce pozyskiwać nowych klientów oraz zwiększać średnią liczbę produktów, z których korzystają. – Naszym atutem są rachunki osobiste, które pozwalają nam cały czas pozyskiwać nowych klientów wśród osób najaktywniej korzystających z usług bankowych. Teraz chcemy im zaoferować kolejne produkty - wyjaśnia prezes Grendowicz. Grupa produktów, która w opinii Zarządu BRE Banku może wpłynąć na wzrost przychodów Banku w segmencie detalicznym, obejmuje produkty kredytowe inne niż kredyty hipoteczne, w tym między innymi kredyty na zakup samochodu. BRE Bank chce również zwiększyć przychody nieodsetkowe między innymi z obsługi kart płatniczych, prowizji maklerskich oraz przelewów.

BRE Bank planuje również pozyskiwanie nowych klientów w segmencie korporacyjnym. –
W tym przypadku chcemy się skupić przede wszystkim na pozyskiwaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Planujemy też wzmocnienie naszej obecności na rynku kapitałowym, na przykład poprzez wzmocnienie naszej dotychczasowej silnej pozycji jako wiodącego organizatora i dealera na rynku korporacyjnych papierów dłużnych
– tłumaczy prezes Mariusz Grendowicz.

Planowanemu wzrostowi dochodów ma towarzyszyć oczekiwana ściślejsza kontrola kosztów – BRE Bank chce osiągnąć spadek wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50% do końca 2012 roku. Podwyższenie kapitału zakładowego powinno z kolei pozwolić na utrzymanie wskaźnika kapitału podstawowego (Tier 1 ratio) w przedziale 8-10%.

Poprzez wdrożenie nowej strategii oraz planowane podwyższenie kapitału zakładowego BRE Bank chce osiągnąć ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012, a do 2012 roku około 20-procentową rentowność brutto kapitałów własnych. –
Bank wzmocni swoją pozycję instytucji oferującej usługi i produkty wysokiej jakości, będąc jednocześnie spółką generującą wzrost wartości dla akcjonariuszy
– mówi prezes Grendowicz.

Zaakceptowana przez Radę Nadzorczą BRE Banku strategia przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru, z której Bank planuje pozyskać 2 mld zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które ma zadecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku, zwołane zostało na 30 marca.

Commerzbank AG, główny akcjonariusz BRE Banku (69,8% ogólnej liczby głosów), zadeklarował swoje wsparcie dla planów Zarządu BRE Banku i zamiar pełnego wykonania przysługującego mu prawa poboru. Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie, któremu BRE Bank powierzył funkcję Globalnego Koordynatora i Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu na potrzeby planowanego podwyższenia kapitału zakładowego, zamierza gwarantować powodzenie emisji i oferty pozostałych 30,2% akcji oferowanych w ramach planowanej emisji akcji z prawem poboru.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o inwestycji w akcje spółki BRE Bank S.A. („Bank”) w planowanej emisji oraz ofercie akcji. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechniane niniejszego komunikatu lub jego części oraz jakichkolwiek innych dokumentów związanych z oferowaniem papierów wartościowych w jurysdykcjach innych niż Polska może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo danej jurysdykcji. Osoby, w których posiadaniu znajdzie się niniejszy komunikat lub jego zawartość, powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i zakazami oraz powinny ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń oraz zakazów może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejszy komunikat zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do działalności, strategii oraz planów Banku oraz jego obecnych celów oraz oczekiwań odnoszących się do jego przyszłej sytuacji finansowej i wyników. Stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, w tym stwierdzenia, dotyczące przekonań i oczekiwań Banku oraz kierownictwa Banku są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Słowa takie jak „wierzy”, „przewiduje”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „ma na celu”, „potencjalny”, „będzie”, „byłby”, „mógłby”, „uznawany”, „prawdopodobnie”, „ocena” oraz odmiany tych słów oraz podobne wyrażenia w czasie przyszłym lub trybie warunkowym mają wskazywać stwierdzenia dotyczące przyszłości, ale nie są jedynymi wyrażeniami wskazującymi takie stwierdzenia. Ze względu na swój charakter stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są ryzykiem oraz niepewnością, gdyż odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą mieć albo mogą nie mieć miejsca w przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na wielu założeniach odnoszących się do obecnych i przyszłych strategii biznesowych Banku oraz otoczenia, w którym Bank będzie działał w przyszłości. Jako takie, rzeczywiste rezultaty mogą znacząco różnić się od planów, celów, oczekiwań, oszacowań oraz intencji wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości wyrażonych przez Bank lub w imieniu Banku. Stwierdzenia takie są aktualne na dzień, w którym zostały wyrażone, a Bank wyraźnie zrzeka się obowiązku, ani nie jest zobowiązany, do rozpowszechniania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian w odniesieniu do jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie w celu odzwierciedlenia jakiejkolwiek zmiany w oczekiwaniach Banku w odniesieniu do powyższych stwierdzeń dotyczących przyszłości lub jakichkolwiek zmian w odniesieniu do zdarzeń, warunków lub okoliczności, na podstawie których stwierdzenia takie bazują.

Zarówno Bank, jak i żaden jego przedstawiciel, pracownik lub doradca nie zamierza oraz nie ma obowiązku ani nie jest zobowiązany do uzupełniania, zmieniania, aktualizowania, bądź rewidowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz po jego publikacji.

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki z wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Deutsche Bank i jego podmioty powiązane nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność informacji zawartych w niniejszym komunikacie. Deutsche Bank i jego podmioty powiązane działają na rzecz Banku w związku z emisją akcji i na niczyją inną rzecz, i nie będą odpowiedzialne wobec nikogo poza Bankiem za zapewnienie zabezpieczeń świadczonych swoim klientom ani za zapewnienia doradztwa w odniesieniu do emisji akcji lub wszelkich innych kwestii poruszonych w niniejszym ogłoszeniu.

Niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) („Rozporządzenie”) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”)). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat prasowy lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, „Dyrektywa Prospektowa”), niniejszy komunikat jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.

Treść strony internetowej spółki ani żadna strona internetowa dostępna poprzez odniesienia znajdujące się na stronie internetowej spółki nie została włączona, ani nie stanowi części niniejszego komunikatu prasowego.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.