Drugi odczyt PKB potwierdza pogorszenie koniunktury w I kw.