Giełda na giełdzie z eMAKLEREM
Copy

Kopiuj tekst

Giełda na giełdzie z eMAKLEREM

"Klienci mBanku, posiadający aktywną usługę eMAKLER, mogą od dzisiaj składać zapisy na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W czasie dwóch poprzednich wielkich ofert publicznych (Tauron, PZU) za pośrednictwem eMAKLERa złożono zapisy o wartości przekraczającej 0,5 mld zł.Klienci mBanku posiadający aktywną usługę eMAKLER, powiązaną z bezpłatnym eKONTEM, mogą do 27 października bez zbędnych formalności i kolejek zapisać się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych SA. Debiut spółki na warszawskim parkiecie planowany jest na 9 listopada br.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Jej zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. GPW SA prowadzi obrót instrumentami finansowymi na głównym rynku, a także na rynku NewConnect.Za pośrednictwem eMAKLERA przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, przy czym każda osoba może złożyć wyłącznie jeden zapis na akcje GPW SA. Zlecenia mogą opiewać na co najmniej 10 akcji, nie powinny jednak przekraczać 100 akcji. Prowizja maklerska dla dyspozycji zleceń zakupu akcji spółki GPW SA, składanych za pośrednictwem mBanku, wynosi 0,2 proc.
Dwie ostatnie prywatyzacje dużych spółek Skarbu Państwa cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Klientów mBanku

.
Podczas prywatyzacji spółki energetycznej Tauron SA, Klienci złożyli blisko 40 tys. zapisów o wartości 309 mln zł, co jest wynikiem jeszcze bardziej imponującym niż efekty oferty publicznej PZU SA, podczas której złożono prawie 32 tys. zapisów na kwotę 252 mln zł

– mówi
Zbigniew Trzeciak

, makler z zespołu mBanku.
Jak za pośrednictwem eMAKLERA zapisać się na akcje GPW SA?Aby zapisać się na akcje warszawskiej GPW, niezbędne jest posiadanie aktywnej usługi maklerskiej. Rachunek maklerski w mBanku zakładany jest i prowadzony bezpłatnie.Klienci mBanku posiadający aktywowaną usługę eMAKLER mogą złożyć zapisy w serwisie transakcyjnym – całkowicie on-line – lub za pośrednictwem mLinii (numery telefonów: 0 801 300 800 lub 42 6 300 800).Klienci, którzy nie mają aktywnej usługi maklerskiej, mogą wypełnić prosty wniosek internetowy, dostępny w serwisie transakcyjnym, lub skorzystać z pomocy Operatora mLinii. Aby zdążyć przed końcem zapisów na akcje, należy wybrać opcję otrzymania dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail. Wydrukowane i podpisane dokumenty należy przesłać do banku.

eMAKLER


to usługa mBanku, dzięki której w wygodny sposób można kupować i sprzedawać akcje, obligacje i inne papiery wartościowe notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank zapewnia bezpośrednie połączenie w czasie rzeczywistym rachunku bieżącego eKONTO z rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA, dzięki czemu można inwestować na giełdzie bezpośrednio z rachunku.

mBank


, będący częścią BRE Banku SA, jest otwartą platformą finansową dla Klientów indywidualnych i firmowych. Zapewnia dostęp do szerokiej oferty produktów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. W najnowszej edycji rankingu konsumenckiego „Jakość Obsługi” (wrzesień 2010 r.) otrzymał przyznawane przez konsumentów „Godło Jakości Obsługi 2010”. W grudniu 2009 r. w rankingu „Bank Najbliższy Klientowi” „Dziennika Gazety Prawnej”, Expandera i CBM Indicator, został także ogłoszony najchętniej polecanym przez Klientów bankiem w Polsce. Tytuł „Złotego Banku 2009 r.”, przyznany przez internautów w plebiscycie Bankier.pl i PayU SA „Złoty Bankier” w lutym 2010 r., to kolejne istotne wyróżnienie w historii Banku.
mBank – od 10. lat na polskiej scenie bankowej.
Informacje do których dostęp umożliwia ta strona internetowa są przeznaczona wyłącznie dla osób które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych fizycznie obecne. Informacje te nie stanowią oferty, ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (""Spółka"") w Stanach Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której taka oferta lub zaproszenie nie są uprawnione lub do jakiejkolwiek osoby jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegania.Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) (""Ustawa o Papierach Wartościowych"") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (""Dyrektywa Prospektowa""), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (""Inwestorzy Kwalifikowani"").Ta strona internetowa jest przeznaczona w Zjednoczonym Królestwie jedynie dla osób, które (i) posiadają profesjonalne doświadczenie w inwestowaniu i które spełniają wymogi artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) - (Financial Promotion) Order 2005), lub (ii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym te informacje mogą zostać zgodnie z prawem przekazane, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(A) - (D) (osoby te będą łącznie nazywane ""Osobami Uprawnionymi""). Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawartą w nim treść, ani na nim polegać. Ewentualne inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy wymienione oświadczenie, są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych i będą oferowane wyłącznie takim osobom. Osoby dystrybuujące niniejszy komunikat muszą upewnić się, iż jest to zgodne z prawem.Za wyjątkiem prospektu emisyjnego Spółki, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie promocyjny. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej lub ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 czerwca 2005 r.Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2010 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronach internetowych www.gpw.pl oraz www.dmpkobp.pl."
Klienci mBanku posiadający aktywną usługę eMAKLER, powiązaną z bezpłatnym eKONTEM, mogą do 27 października bez zbędnych formalności i kolejek zapisać się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych SA. Debiut spółki na warszawskim parkiecie planowany jest na 9 listopada br.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa. Jej zadaniem jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. GPW SA prowadzi obrót instrumentami finansowymi na głównym rynku, a także na rynku NewConnect.

Za pośrednictwem eMAKLERA przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych, przy czym każda osoba może złożyć wyłącznie jeden zapis na akcje GPW SA. Zlecenia mogą opiewać na co najmniej 10 akcji, nie powinny jednak przekraczać 100 akcji. Prowizja maklerska dla dyspozycji zleceń zakupu akcji spółki GPW SA, składanych za pośrednictwem mBanku, wynosi 0,2 proc.

Dwie ostatnie prywatyzacje dużych spółek Skarbu Państwa cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony Klientów mBanku
.
Podczas prywatyzacji spółki energetycznej Tauron SA, Klienci złożyli blisko 40 tys. zapisów o wartości 309 mln zł, co jest wynikiem jeszcze bardziej imponującym niż efekty oferty publicznej PZU SA, podczas której złożono prawie 32 tys. zapisów na kwotę 252 mln zł – mówi Zbigniew Trzeciak, makler z zespołu mBanku.

Jak za pośrednictwem eMAKLERA zapisać się na akcje GPW SA?

Aby zapisać się na akcje warszawskiej GPW, niezbędne jest posiadanie aktywnej usługi maklerskiej. Rachunek maklerski w mBanku zakładany jest i prowadzony bezpłatnie.

Klienci mBanku posiadający aktywowaną usługę eMAKLER mogą złożyć zapisy w serwisie transakcyjnym – całkowicie on-line – lub za pośrednictwem mLinii (numery telefonów: 0 801 300 800 lub 42 6 300 800).

Klienci, którzy nie mają aktywnej usługi maklerskiej, mogą wypełnić prosty wniosek internetowy, dostępny w serwisie transakcyjnym, lub skorzystać z pomocy Operatora mLinii. Aby zdążyć przed końcem zapisów na akcje, należy wybrać opcję otrzymania dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail. Wydrukowane i podpisane dokumenty należy przesłać do banku.

eMAKLER

to usługa mBanku, dzięki której w wygodny sposób można kupować i sprzedawać akcje, obligacje i inne papiery wartościowe notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank zapewnia bezpośrednie połączenie w czasie rzeczywistym rachunku bieżącego eKONTO z rachunkiem inwestycyjnym prowadzonym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA, dzięki czemu można inwestować na giełdzie bezpośrednio z rachunku.

mBank, będący częścią BRE Banku SA, jest otwartą platformą finansową dla Klientów indywidualnych i firmowych. Zapewnia dostęp do szerokiej oferty produktów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. W najnowszej edycji rankingu konsumenckiego „Jakość Obsługi” (wrzesień 2010 r.) otrzymał przyznawane przez konsumentów „Godło Jakości Obsługi 2010”. W grudniu 2009 r. w rankingu „Bank Najbliższy Klientowi” „Dziennika Gazety Prawnej”, Expandera i CBM Indicator, został także ogłoszony najchętniej polecanym przez Klientów bankiem w Polsce. Tytuł „Złotego Banku 2009 r.”, przyznany przez internautów w plebiscycie Bankier.pl i PayU SA „Złoty Bankier” w lutym 2010 r., to kolejne istotne wyróżnienie w historii Banku.

mBank – od 10. lat na polskiej scenie bankowej.

Informacje do których dostęp umożliwia ta strona internetowa są przeznaczona wyłącznie dla osób które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych fizycznie obecne. Informacje te nie stanowią oferty, ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (""Spółka"") w Stanach Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której taka oferta lub zaproszenie nie są uprawnione lub do jakiejkolwiek osoby jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegania.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) (""Ustawa o Papierach Wartościowych"") albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (""Dyrektywa Prospektowa""), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (""Inwestorzy Kwalifikowani"").

Ta strona internetowa jest przeznaczona w Zjednoczonym Królestwie jedynie dla osób, które (i) posiadają profesjonalne doświadczenie w inwestowaniu i które spełniają wymogi artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) - (Financial Promotion) Order 2005), lub (ii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym te informacje mogą zostać zgodnie z prawem przekazane, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(A) - (D) (osoby te będą łącznie nazywane ""Osobami Uprawnionymi""). Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawartą w nim treść, ani na nim polegać. Ewentualne inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy wymienione oświadczenie, są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych i będą oferowane wyłącznie takim osobom. Osoby dystrybuujące niniejszy komunikat muszą upewnić się, iż jest to zgodne z prawem.

Za wyjątkiem prospektu emisyjnego Spółki, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie promocyjny. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej lub ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 czerwca 2005 r.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu emisyjnego, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2010 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę. Prospekt emisyjny Spółki jest dostępny na stronach internetowych www.gpw.pl oraz www.dmpkobp.pl. 
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.