„Wysoka dochodowość biznesu, wzrost wolumenów i liczby klientów”- Grupa BRE Banku po trzech kwartałach 2008r.
Copy

Kopiuj tekst

„Wysoka dochodowość biznesu, wzrost wolumenów i liczby klientów”- Grupa BRE Banku po trzech kwartałach 2008r.

Na koniec września 2008 r. Grupa BRE Banku wypracowała 981,2 mln zł skonsolidowanego zysku brutto (842,8 mln zł netto), co oznacza 30,9% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wskaźnik zwrotu z kapitału brutto (ROE) wyniósł 39,9% (37,8% w 2007 roku)

Możemy mówić o bardzo dobrych wynikach finansowych i biznesowych po pierwszych trzech kwartałach 2008r. Wraz z ich publikacją początkowo zapowiadaliśmy ogłoszenie naszej nowej strategii średnioterminowej na lata 2009-2011 co z uwagi na obecne uwarunkowania rynkowe nie będzie możliwe"- mówi Mariusz Grendowicz, Prezes BRE Banku. "Każda strategia tworzona jest w oparciu o wiele założeń dotyczących gospodarki. Teraz, kiedy okoliczności zmieniają się bardzo dynamicznie, musielibyśmy pokazać dokument, w którym nie byłoby żadnych wiążących założeń. Zakładam, że już niebawem otoczenie makroekonomiczne ulegnie stabilizacji, co pozwoli nam na zaprezentowanie uaktualnionej o nowe realia strategii” - dodaje.

Na wyniki finansowe po trzech kwartałach 2008 główny wpływ miały:

Utrzymujący się wzrost portfela kredytowego a także wzrost depozytów klientów, co w sposób pozytywny wpływa na strukturę bilansu z punktu widzenia dochodowości działania. Portfel kredytów w ciągu roku wzrósł o 37,3% (ok. 11,8 mld zł), przekładając się na adekwatny wzrost udziału w sumie bilansowej do poziomu 64,1% na koniec września bieżącego roku.

Pogorszenie sytuacji na rynku finansowym w II oraz III kwartale roku, co spowodowało między innymi spadek cen papierów wartościowych oraz w następstwie tego spadek dochodów z wyceny tych papierów, ujętej w pozostałej działalności handlowej.

Utrzymujący się istotny wkład spółek zależnych do wyników Grupy- łączny zysk brutto wypracowany przez spółki Grupy wyniósł 191,8 mln zł, wobec 172,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi o 11% przyroście.

Utrzymywanie wysokiej jakości portfela kredytowego, skutkujące relatywnie niskim obciążeniem wyników Grupy kosztami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.

Wysoka dyscyplina kosztów zarówno w Banku, jak i w spółkach zależnych.

Kluczowym zadaniem jest obecnie monitorowanie ryzyk związanych z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych. Nasza uwaga jest skierowana szczególnie na stabilność źródeł finansowania, adekwatność kapitałową oraz prowadzenie akcji kredytowej w walutach obcych - komentuje Mariusz Grendowicz.

Korporacje i Rynki Finansowe

Po trzech kwartałach 2008 r. Pion Korporacji i Rynków Finansowych (grupujący obszary Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz Działalności Handlowej i Inwestycyjnej) wypracował 605,9 mln zł zysku brutto, co oznacza wzrost r/r o 34,9%, tj. 156,8 mln zł. Tym samym Pion ten uzyskał decydujący udział w zysku Grupy, na poziomie 61,8%. Znacząco wzrosły w skali roku zarówno aktywa (wzrost o 17,3%, z 41,3 mld zł do 48,4 mld zł), jak i pasywa (wzrost o 14,1%, z 39,6 mld zł do 45,2 mld zł). Dynamiczne tempo wzrostu działalności odzwierciedlone zostało szczególnie w:
- wysokim poziomie wyniku z tytułu odsetek (551,7 mln zł)
- wyniku z tytułu prowizji (259,4 mln zł)
- wyniku na operacjach wymiany walut (308,8 mln zł).

Spółki obszaru Korporacji i Rynków Finansowych utrzymują swój istotny wkład do wyników Pionu (na poziomie 30% bez transakcji jednorazowych). Największy wpływ na wynik utrzymują spółki BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny oraz Intermarket Bank AG.
(szczegóły w załączniku nr 1)

Bankowość detaliczna

Zysk brutto Pionu Bankowości Detalicznej (mBank, MultiBank i Private Banking & Wealth Management) na koniec trzeciego kwartału 2008 r. wyniósł 276,2 mln zł. W porównaniu do 197,7 mln zł rok temu, oznacza to wysoki, bo 39,7% wzrost. Udział tego Pionu w zysku brutto Grupy utrzymuje się w porównywanych okresach na zbliżonym poziomie 26%-28%. Na koniec trzeciego kwartału 2008 r. BRE Bank obsługiwał już 2,41 mln klientów indywidualnych, którzy otworzyli 2,93 mln rachunków. Od początku roku pozyskano 377 tys. nowych klientów w tym w III kwartale- 133,5 tys.  Od stycznia do września br. liczba rachunków wzrosła o 0,5 mln, z czego w trzecim kwartale - o 185,7 tys.

Do istotnego przyrostu wyniku przyczynił się przede wszystkim dynamiczny wzrost portfela kredytowego, głównie kredytów hipotecznych (o 18% w stosunku do 30 czerwca 2008 roku oraz 56% w stosunku do 30 września 2007 roku, tj. odpowiednio o 2,48 mld zł i 5,84 mld zł), powodując istotny przyrost dochodów odsetkowych oraz prowizyjnych, rekompensujący obserwowaną tendencję do zawężania się marż odsetkowych. Na poziom dochodów prowizyjnych wpływ mają głównie produkty ubezpieczeniowe połączone z kredytami hipotecznymi (bancassurance) oraz przychody ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

W bieżącym roku Pion ten charakteryzowała najwyższa w Grupie dynamika dochodów odsetkowych (wzrost o 54,9%) oraz prowizyjnych (wzrost o 20,7%). Tym samym udział dochodów tego obszaru działania w łącznych dochodach odsetkowych i prowizyjnych Grupy zwiększył się z poziomu 38,2% w 2007 roku, do 44,3% w roku bieżącym.
(szczegóły w załączniku nr 2)

Wzrost zysku brutto Spółek Grupy

Spółki Grupy BRE Banku objęte konsolidacją wypracowały od początku 2008 roku 191,8 mln zł zysku brutto, osiągając 11% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r., w którym wypracowano 172,8 mln zł. Największy wkład do wyniku miały BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE oraz Intermarket Bank AG.
(szczegóły w załączniku nr 3)

Najważniejsze wskaźniki

Wysoka dochodowość, której towarzyszy stała dyscyplina kosztów, znalazły odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zyskowności i efektywności działania w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

Stopa zwrotu na kapitale Grupy BRE Banku brutto (ROE) wyniosła w III kwartale bieżącego roku 39,9% (wobec 37,8% rok wcześniej). Pomimo dalszego wzrostu aktywności biznesowej, udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową.
Wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) Grupy wyniósł w III kwartale bieżącego roku 48,9%, wobec 53,7% w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Bez transakcji jednorazowych w 2008 roku poziom CIR jest również niższy od ubiegłorocznego (o ok. 3 p.p.) i wynosi 54%.  
Współczynnik wypłacalności na koniec września br. wyniósł 10,51%, wobec 10,26% na koniec września poprzedniego roku oraz 9,23% na koniec czerwca 2008 roku.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.