„Kontynuacja wzrostu”- wyniki Grupy BRE Banku po I kw. 2008r.
Copy

Kopiuj tekst

„Kontynuacja wzrostu”- wyniki Grupy BRE Banku po I kw. 2008r.

Pierwszy kwartał 2008 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 427,6 mln zł (350 mln zł netto), co oznacza 145% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wszystkie linie biznesowe oraz strategiczne Spółki Grupy rozwijały się dynamicznie, kontynuując pozytywny trend wzrostowy obserwowany w roku ubiegłym.

Istotny wpływ na zrealizowany wynik miała transakcja sprzedaży spółki Vectra S.A. z zyskiem na poziomie 137,7 mln zł (wobec 89,5 mln zł zysku ze sprzedaży spółki SAMH w roku poprzednim). Wskaźnik zwrotu z kapitału brutto (ROE) w pierwszym kwartale ukształtował się na poziomie 52% (bez transakcji jednorazowych wyniósłby 35,3% wobec 32% w I kw. 2007r).

Wraz z nowym Zarządem, zastaliśmy Bank w bardzo dobrej kondycji.

Chciałbym podkreślić, że BRE Bank jest jedną z wiodących instytucji na rynku, zarówno w obszarze bankowości korporacyjnej jak i detalicznej. Dzisiaj zajmuje trzecią pozycję pod względem wartości aktywów jak i liczby klientów detalicznych. Dlatego zmierzenie się z dokonaniami moich poprzedników, dla których mam wiele szacunku, jest dużym wyzwaniem. Będziemy nadal dynamicznie się rozwijać, natomiast akcent przeniesiony zostanie z tempa wzrostu na jego jakość i wymiar finansowy – podkreśla Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu BRE Banku.

Na wyniki finansowe po pierwszym kwartale br. główny wpływ miały:
1. Stały wzrost portfela kredytowego oraz depozytów klientów dzięki rozwojowi bankowości detalicznej oraz utrzymującej się pozytywnej tendencji ożywienia na rynku kredytów dla przedsiębiorstw. Po pierwszym kwartale br. wartość całego portfela kredytów i pożyczek (brutto) wyniosła 37,9 mld zł. Oznacza to wzrost o  11,4 mld zł r/r, t.j. o 44,3%. Dynamicznie wzrósł zarówno portfel kredytów klientów indywidualnych jak i korporacyjnych odpowiednio o 5,3 mld zł r/r, do 15, 2 mld zł t.j. o 53,6% i o 6,3 mld zł r/r do 21,8 mld zł, tj. o 40%),

2. Istotny wkład spółek objętych konsolidacją do wyników Grupy. Zysk brutto wypracowany przez spółki Grupy wzrósł o ponad 70% i wyniósł 88,7 mln zł, wobec 51,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku,

3. Wysoka dyscyplina kosztów zarówno w Banku, jak i w spółkach Grupy,5.  Utrzymanie
wysokiej jakości portfela kredytowego, (niskie koszty z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -  22,2 mln zł w I kw. wobec 6,9 mld zł w I kw. 2007r.)

Zależy nam na zrównoważonym wzroście. Utrzymujemy główne założenia dotyczące dotychczasowej strategii. Drobne zmiany dążące do równomiernego rozłożenia akcentów pomiędzy źródłami dochodu Banku zaproponujemy najprawdopodobniej na przełomie września i października. Również średnioterminowe plany biznesowe banku, na tym etapie, nie ulegają modyfikacji – dodaje Mariusz Grendowicz.

Korporacje i Rynki Finansowe

W pierwszym kwartale br. Pion Korporacji i Rynków Finansowych (grupujący obszary Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz Działalności Handlowej i Inwestycyjnej) wypracował 321 mln zł zysku brutto, co oznacza wzrost o 183 mln zł r/r, t.j. o 133%. Tym samym udział tego Pionu w zysku Grupy był decydujący i wyniósł 75%. Przez pierwsze trzy miesiące br. znacząco wzrosły zarówno aktywa (wzrost o 24% r/r z 37,6 mld zł do 46,5 mld zł w marcu 2008r.), jak i pasywa (wzrost o 22,5% r/r, z 34,8 mld zł w marcu 2007 r. do 42,7 mld zł w marcu 2008r.). Główny wpływ na wynik miał wynik z tytułu odsetek (182,2 mln zł), z tytułu prowizji (91 mln zł), oraz wynik na działalności handlowej (104,3 mln zł). Spółki Obszaru Korporacji i Rynków Finansowych utrzymują swój istotny wkład do wyników Pionu. Najwyższy udział miały BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, BRE Leasing, oraz Intermarket Bank.

(szczegóły w załączniku nr 1)

Bankowość detaliczna

W I kwartale Pion Bankowości Detalicznej (mBank, MultiBank i Private Banking & Wealth Management) wypracował 76,0 mln zł zysku brutto (69,3 mln w I kw. 2007), co stanowi 18% udziału w skonsolidowanym zysku brutto Grupy. Banki detaliczne obsługują 2,16 mln Klientów, którzy otworzyli 2,6 mln rachunków i zdeponowali 12 mld zł. Główny wpływ na wynik miał wzrost z tytułu dochodów odsetkowych o 52% i prowizyjnych o 10%. Tym samym udział dochodów bankowości detalicznej w łącznych dochodach odsetkowych i prowizyjnych Grupy zwiększył się z poziomu 37,4% w I kw. 2007 r. do 40,8% obecnie.

(szczegóły w załączniku nr 2)

70% wzrost zysku brutto Spółek Grupy
Spółki Grupy BRE Banku objęte konsolidacją wypracowały od początku roku 88,7 mln zł zysku brutto, osiągając 70% wzrost w stosunku do I kw. 2007. Tym samym udział spółek strategicznych w wyniku Grupy wynosi 21%. Największy wkład do wyniku miały BRE.locum, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE, BRE Leasing oraz Intermarket Bank.

(szczegóły w załączniku nr 3)

Najważniejsze wskaźniki
Istotny wzrost dochodów operacyjnych oraz wysoka dyscyplina kosztów znalazły odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zyskowności i efektywności działania w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Stopa zwrotu na kapitale Grupy BRE Banku (ROE) wyniosła w I kwartale br. 52,0%, wobec 45,8% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik zwrotu z kapitału
bez transakcji jednorazowych (sprzedaż wszystkich posiadanych akcji spółki Vectra S.A. w br., oraz sprzedaż akcji SAMH w 2007 roku) wyniósł 35,3% wobec 32% w I kw. 2007r.

Mimo wzrostu aktywności biznesowej, udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową:
współczynnik kosztów do dochodów spadł do 43,6% i był znacząco niższy od osiągniętego rok temu (49% r/r).

W I kwartale współczynnik wypłacalności
Grupy wyniósł 9,48%, wobec 10,16% w grudniu 2007r. oraz 10,86% na koniec marca 2007r. Niewielkie obniżenie wskaźnika było skutkiem zmiany metodologii kalkulacji w związku z wejściem w życie II Umowy Bazylejskiej, oraz dynamicznego rozwoju akcji kredytowej. W rezultacie fundusze własne Grupy na koniec marca br. osiągnęły poziom 4,3 mld zł, wobec 3,5 mld zł na koniec marca 2007 r. przy wzroście wymogu kapitałowego odpowiednio z poziomu 2,6 mld zł z końca marca ubiegłego roku do 3,7 mld zł w roku bieżącym (z czego 0,3 mld zł dotyczy ryzyka operacyjnego).
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.