Zakończyła się szósta edycja Mistrzostw Polski Inwestorów

Zakończyła się szósta edycja Mistrzostw Polski Inwestorów

Ogłoszono wyniki Mistrzostw Polski Inwestorów, organizowanych co roku przez Gazetę Giełdy Parkiet, których partnerem strategicznym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. W tegorocznym konkursie aktywny udział wzięło blisko 700 osób.- Mistrzostwa Polski Inwestorów to bardzo dobry sposób popularyzowania inwestycji w instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie. Cieszymy się, że jesteśmy stałym partnerem tego przedsięwzięcia i gratulujemy tegorocznym laureatom – powiedział Jarosław Kowalczuk, prezes Domu Inwestycyjnego BRE Banku.Konkurs odbywa się od sześciu lat. Ry­wa­li­za­cja dotyczy dwóch ka­te­go­rii: ak­cji oraz kon­trak­tów termino­wych na WIG20. Zawodnicy obracają własnymi pieniędzmi, kwota startowa to 10 tys. zł. Zawierane są prawdziwe transakcje na GPW. W ka­te­go­rii ak­cje w tym roku ak­tyw­nych by­ło 386 rachun­ków ma­kler­skich, na­to­miast w przy­pad­ku kon­trak­tów ter­mi­no­wych – 212. – Te­go­rocz­na edy­cja Parkiet Challenge przy­cią­gnę­ła większą liczbę gra­czy niż w la­tach ubie­głych. Zainteresowanie rynkiem rośnie – powiedział Ma­ciej Lu­bicz-Li­sow­ski, ma­kler DI BRE Ban­ku. – W tym roku sytuacja na rynku nie pozwalała graczom na osiągnięcie spektakularnych wyników. Nie zmienia to faktu, że laureaci w kategorii akcje osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki niż podstawowe indeksy w tym czasie – dodaje.15 proc. wszystkich uczestników stanowiły kobiety. Jednak wśród  25 najlepszych zawodników w rankingach głównych znalazło się ich 12, a więc prawie połowa. Największą grupę regionalną stanowili gracze z Warszawy – około 15 proc, ale wśród 20 laureatów aż 3 miejsca zajęły osoby z Białegostoku, a tylko 2 miejsca osoby z Warszawy.Mistrzem Polski Inwestorów w kategorii kontrakty został Ra­fał Ki­sie­lew­ski z Bia­łe­go­sto­ku (pseu­do­nim Bar­tosz) osiągając wynik 635 proc. Agniesz­ka Ko­ła­czek z Ło­dzi (pseu­do­nim va­nes­sa ata­lan­ta), któ­ra za­ję­ła dru­gą po­zy­cję, uzy­ska­ła 279,5 – proc. stopę zwrotu, na­to­miast brązowy medalista Mar­cin Osóch ze Sta­re­go Czar­no­wa (pseu­do­nim su­per­mar­cin) za­ro­bił na kon­trak­tach 266,9 proc. Mistrzynią Polski Inwestorów w kategorii akcje została Edy­ta Ży­ła z Ma­rek (pseu­do­nim mar­cyś) z wynikiem 36 proc. Na dru­gim miej­scu na po­dium zna­lazł się Bar­tosz Szpu­nar z Rzeszowa (pseu­do­nim pau­lo), któ­ry za­ro­bił 33,1 proc. a na trze­cim Pa­weł Adam­czak z Po­zna­nia (pseu­do­nim pe­tit jo­uer), któ­ry uzy­skał 33,08 proc.Lau­re­aci trzech pierw­szych miejsc w obu ka­te­go­riach otrzy­ma­ją sa­mo­cho­dy: Maz­dę 6 w wer­sji sport, Volks­wa­ge­na Golfa i Volks­wa­ge­na Po­lo. In­we­sto­rzy zaj­mu­ją­cy w ran­kin­gach po­zy­cję od 4 do 10 zostaną na­gro­dze­ni – vo­uche­ra­mi na wy­ciecz­ki lub wi­zy­tę w sa­lo­nie SPA. Li­de­rzy ze­sta­wień za da­ny mie­siąc wy­gry­wa­li no­te­bo­oki.Jak co roku partnerem strategicznym i organizacyjnym Mistrzostw Polski Inwestorów był Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Partnerami byli również mBank oraz Multibank. ***Dom Inwestycyjny BRE Banku jest jednym z najdłużej działających polskich domów maklerskich – działa od 1991 roku. Oferuje wszystkie usługi maklerskie dostępne na polskim rynku kapitałowym. Ofertę kieruje do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dysponując odpowiednią infrastrukturą, doskonale wyszkoloną i doświadczoną kadrą oraz wysokim poziomem technologii informatycznej, z roku na rok umacnia swoją pozycję na rynku usług maklerskich. Średni udział DI BRE w obrotach Giełdy w 2010 r. wyniósł ponad 5 proc. na rynku akcji, z kolei na rynku kontraktów terminowych broker zajmuje drugie miejsce. Podczas swojej dwudziestoletniej historii działania DI BRE przeprowadził między innymi pierwszą na rynku polskim emisję akcji z prawem poboru, przygotował pierwszą na rynku polskim publiczną emisję warrantów, zawarł pierwszą w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcję, której przedmiotem były kontrakty terminowe oraz pierwszą w historii GPW transakcję krótkiej sprzedaży. Wspólnie z BRE Bankiem przygotował pierwszy kredyt na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym. W marcu 2011 DI BRE Banku został uznany za najlepszy dom maklerski w Polsce w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy Parkiet.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.