„Stabilny wzrost udziału w rynku”- Grupa BRE Banku po pierwszym półroczu 2008r.
Copy

Kopiuj tekst

„Stabilny wzrost udziału w rynku”- Grupa BRE Banku po pierwszym półroczu 2008r.

Pierwsze półrocze 2008 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 721,0 mln zł (640,3 mln zł netto), co oznacza 35,9% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 

Istotny wpływ na zrealizowane wyniki w I półroczu miały transakcje jednorazowe. Była to sprzedaż akcji spółki Vectra S.A., z zyskiem na poziomie 137,7 mln zł brutto, oraz połączenie spółki PTE Skarbiec-Emerytura z PTE Aegon, wycenione w księgach Grupy BRE Banku na 67,2 mln zł. Wskaźnik zwrotu z kapitału brutto (ROE) wyniósł 44,1% (40,7% w 2007 roku), bez transakcji jednorazowych, wynosił 31,5% (33,8% w 2007 roku).

Dzisiaj możemy mówić o bardzo dobrych wynikach finansowych i biznesowych za pierwsze półrocze 2008r. Pierwsze miesiące nowego zarządu to okres wytężonej pracy nad budowaniem relacji z inwestorami. Kontynuujemy też proces mający na celu lepsze wykorzystanie synergii w Grupie, które dzisiaj nie jest zarządzane jeszcze na tyle efektywnie, jak byśmy tego oczekiwali- mówi Prezes Mariusz Grendowicz - krokiem w dobrym kierunku jest działalność spółki BRE Ubezpieczenia, która stopniowo przejmuje kompleksową obsługę Grupy w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Już dzisiaj widać pierwsze efekty tych działań, dodaje.

Na wyniki finansowe po pierwszym półroczu 2008 główny wpływ miały:


Stały wzrost portfela kredytowego oraz depozytów klientów zarówno w części korporacyjnej jak i detalicznej. Wzrost portfela kredytów w ciągu roku wyniósł 36,7% (ok. 10,7 mld zl), przekładając się na wzrost udziału w sumie bilansowej do poziomu 61,3% na koniec czerwca bieżącego roku. Tendencje te znalazły odzwierciedlenie w stałym wzroście dochodów z działalności powtarzalnej.

Istotny wkład spółek zależnych do wyników Grupy. Zysk brutto wypracowany przez spółki Grupy (łącznie działalność kontynuowana i zaniechana) wyniósł 155,4 mln zł, wobec 117,6 mln zł r/r, co stanowi o 32% przyroście.

Znaczący wzrost obrotów na walutowych transakcjach z klientami (wzrost wyniku z pozycji wymiany o 25% r/r).

Spadek cen papierów wartościowych oraz w następstwie tego spadek dochodów z wyceny, rejestrowanych w pozostałej działalności handlowej spowodowany
pogorszeniem sytuacji na rynku finansowym
w II kwartale roku.

Wzrost obciążenia wyników Grupy kosztami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w porównaniu z rokiem poprzednim spowodowany nietypowym dodatnim saldem rezerw w banku w I półroczu z tytułu wysokich rozwiązań rezerw.

Wysoka dyscyplina kosztów zarówno w Banku, jak i w spółkach zależnych.

Po pierwszym półroczu możemy mówić o bardzo dobrej realizacji celów postawionych na 2008 rok. Kiedy je ogłaszaliśmy, były one komentowane przez rynek jako bardzo ambitne. Podsumowanie ich wykonania po pierwszych dwóch kwartałach pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do ich realizacji- mówi prezes Grendowicz.

Ogłoszone przez Bank cele na 2008 rok zakładały przyrost depozytów w Grupie o 18,5%. Po pierwszym półroczu przyrost ten wyniósł 12,3%. Wzrost kredytów w ciągu roku planowany był na poziomie 34,0%- po dwóch kwartałach wynosi 17,8%. Wzrost poziomu aktywów zakładany w planie rocznym o 21% obecnie wynosi 15,6%.

Tak jak zapowiedzieliśmy trzy miesiące temu, obecnie trwają prace nad weryfikacją strategii Banku. Przedstawimy ją po jesiennym posiedzeniu Rady Nadzorczej, gdzie będzie ona omawiana - komentuje Mariusz Grendowicz.
Nasze działania mają charakter porządkujący, jednak przy tak złożonym i kompleksowym biznesie, jakim jest Grupa BRE, potrzebny jest czas na przyjrzenie się działalności firmy z różnych perspektyw.

Korporacje i Rynki Finansowe

W pierwszej połowie 2008 r. Pion Korporacji i Rynków Finansowych (grupujący obszary Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz Działalności Handlowej i Inwestycyjnej) wypracował 438,3 mln zł zysku brutto, co oznacza wzrost r/r o 39,8%, tj. 124,7 mln zł. Tym samym Pion ten uzyskał decydujący udział w zysku Grupy, na poziomie 61%. Znacząco wzrosły w skali roku zarówno aktywa (wzrost o 21%, z 39,9 mld zł do 48,3 mld zł), jak i pasywa (wzrost o 15,9%, z 38,1 mld zł do 44,2 mld zł). Dynamiczne tempo wzrostu działalności odzwierciedlone zostało szczególnie w:
wysokim poziomie wyniku z tytułu odsetek (355,6 mln zł)
wyniku z tytułu prowizji (177,7 mln zł).
wyniku na operacjach wymiany walut (187,4 mln zł),

Cele na 2008 rok dla Pionu Korporacji i Rynków Finansowych zakładają przyrost kredytów w skali roku o 17,0%. Już po pierwszym półroczu wynosi on 15,0%.

Spółki obszaru Korporacji i Rynków Finansowych utrzymują swój istotny wkład do wyników Pionu. Największy wpływ na wynik utrzymują spółki BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny oraz Intermarket Bank AG.(szczegóły w załączniku nr 1)

Bankowość detaliczna

Zysk brutto Pionu Bankowości Detalicznej (mBank, MultiBank i Private Banking & Wealth Management) na koniec I półrocza 2008 r. wyniósł 174,8 mln zł. W porównaniu do 126,7 mln zł rok temu, oznacza on wysoki, bo 38% wzrost i stanowi 24% udziału w skonsolidowanym zysku brutto Grupy. Na koniec I półrocza 2008 r. BRE Bank w Polsce obsługiwał już 2,3 mln klientów indywidualnych, którzy otworzyli 2,7 mln rachunków. W porównaniu do dwóch pierwszych kwartałów 2007 r. liczba klientów mBanku i MultiBanku wzrosła o 26%, a rachunków o 27%.

Na wyniki wpłynął przede wszystkim dynamiczny wzrost portfela kredytowego, głównie kredytów hipotecznych, co spowodowało istotny przyrost dochodów odsetkowych oraz prowizyjnych. Pion Bankowości Detalicznej przyczynił się w największym stopniu do wzrostu dochodu odsetkowego Grupy BRE Banku, wykazując przyrost o 53,5% r/r (tj. o 105 mln zł). Cele roczne na 2008 zakładają wzrost działalności kredytowej Pionu Bankowości Detalicznej o 42% w skali roku. Po pierwszym półroczu wzrost ten wynosi 24,4%.

Systematycznie rośnie udział Bankowości Detalicznej w dochodach prowizyjnych i odsetkowych Grupy, do 43,2% na koniec czerwca bieżącego roku (w porównaniu do 38,1% w 2007r. (szczegóły w załączniku nr 2)

Wzrost zysku brutto Spółek Grupy

Spółki Grupy BRE Banku objęte konsolidacją wypracowały od początku 2008 roku 155,4 mln zł zysku brutto, osiągając 32% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2007, w którym wypracowano 117,6 mln zł. Największy wkład do wyniku miały BRE.locum, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE, BRE Leasing oraz Intermarket Bank. (szczegóły w załączniku nr 3)

Najważniejsze wskaźniki

Wysoka dochodowość, której towarzyszy stała dyscyplina kosztów, znalazły odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zyskowności i efektywności działania w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

Stopa zwrotu na kapitale Grupy BRE Banku (ROE) wyniosła w I półroczu bieżącego roku 44,1% (wobec 40,7% r/r). Wskaźnik zwrotu z kapitału bez transakcji jednorazowych (Vectra S.A., połączenie spółki PTE Skarbiec-Emerytura z PTE Aegon) wyniósł 31,5 %, wobec 33,8% w pierwszym półroczu 2007.

Pomimo dalszego wzrostu aktywności biznesowej, udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów Grupy wyniósł w I połowie bieżącego roku 47,5%, wobec 53,4% w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca br. wyniósł 9,23%, a na wobec 10,4% na koniec czerwca poprzedniego roku oraz 9,48% na koniec marca 2008 roku. Na dzień 1 lipca współczynnik ten wynosi już 9,63%, a zaliczenie wcześniej zaciągniętych pożyczek podporządkowanych do funduszy własnych spowodowałoby jego dalszy wzrost. Obniżenie wskaźnika w stosunku do poprzedniego roku, pomimo istotnego wzrostu funduszy własnych - głównie w wyniku akumulacji zysku za 2007 rok - było skutkiem przede wszystkim uwzględnienia po raz pierwszy, zgodnie z nowymi regulacjami zewnętrznymi, wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego w całkowitych wymogach Grupy. Ponadto nastąpił wzrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego o ponad 30%, jako efekt dynamicznego rozwoju akcji kredytowej. W rezultacie wymóg kapitałowy wykazał przyrost, odpowiednio z poziomu 2,7 mld zł z końca czerwca ubiegłego roku do 3,7 mld zł na koniec I kwartału br. oraz 3,8 mld zł na koniec czerwca 2008 roku. Jednocześnie fundusze własne Grupy na koniec czerwca bieżącego roku osiągnęły poziom 4,4 mld zł, wobec 3,5 mld zł na koniec czerwca roku poprzedniego oraz 4,3 mld zł na koniec marca 2008 roku.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.