Najlepsze wyniki finansowe Grupy BRE Banku od początku dekady
Copy

Kopiuj tekst

Najlepsze wyniki finansowe Grupy BRE Banku od początku dekady

Roczny skonsolidowany zysk BRE Banku na poziomie 576,4 mln zł brutto i 421,3 mln zł netto

BREaktywacja przynosi oczekiwane rezultaty – dobry wynik bankowości korporacyjnej

Najlepszy w historii wynik bankowości detalicznej: 6-krotny wzrost zysku w porównaniu z rokiem 2005

Kolejny znakomity wynik bankowości inwestycyjnej

Rekomendacja o zatrzymaniu zysku z 2006 r. na dalszy dynamiczny rozwój Banku

Priorytety 2007: kontynuacja trendów sprzedażowych, mocne wejście w consumer finance, ubezpieczenia, rozwój

placówek detalicznych, wealth management dla klientów Private Banking i mBanka na rynkach Czech i Słowacji

Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej

W 2006r. Grupa BRE Banku wypracowała najlepsze wyniki finansowe od początku dekady. Zysk wzrósł do 576,4 mln zł brutto i 421,3 mln zł netto co o 52% przekracza pierwotne plany finansowe i jest rezultatem o 70% lepszym w porównaniu z rokiem 2005. To również 2-gi najwyższy wynik finansowy w 20-letniej historii BRE Banku. Wyniki Grupy BRE z ostatnich 2 lat potwierdzają odbudowanie solidnych fundamentów finansowych po okresie słabszych wyników w latach 2002-2004. Wypracowane wyniki są efektem nie tylko sprzyjających warunków rynkowych, ale przede wszystkim skuteczności biznesowej pracowników wszystkich linii biznesowych, dzięki której znacząco przekraczano plany sprzedażowe i finansowe. Strategia BREaktywacji i bliskie kontakty z polskimi firmami wpłynęła na dobry wynik w obszarze bankowości korporacyjnej. Zysk z działalności na rynku bankowości detalicznej był 6-krotnie lepszy niż w roku 2005. Również bankowość inwestycyjna ma za sobą kolejny wyśmienity rok, który pozwolił wygenerować znaczące zyski i wzmocnić pozycję rynkową BRE Banku w tym obszarze. Z nowym rokiem Bank planuje kontynuację pozytywnych trendów sprzedażowych, które przełożą się na realizację celów finansowych wyznaczonych na najbliższe 3 lata. W 2007 r. Bank rozpocznie kolejne projekty strategiczne, w tym na rynkach consumer finance, ubezpieczeń i usług wealth management. Podjęto też decyzję o wejściu w 2007 r. z modelem biznesowym mBanku na rynki Czech i Słowacji.

Wyłączając rekordowy rok 1999 – którego rezultaty determinowały 2 jednorazowe transakcje kapitałowe – BRE Bank ma za sobą najbardziej udany rok w historii pod względem zysków z działalności podstawowej i powtarzalnej. W 2006 r. udało się osiągnąć 70% wzrost zyskowności, na który wpływ miały znakomite trendy sprzedażowe wszystkich 3 linii biznesowych Banku. Rok do roku zyski w obszarze bankowości detalicznej wzrosły aż o 500%, w bankowości korporacyjnej o 33%, zaś inwestycyjnej o 8,4%. Rok 2006 charakteryzują imponujące przyrosty portfela kredytów (o 49%) i depozytów (o 21%). Są one pochodną nie tylko dobrej koniunktury, ale skuteczności biznesowej w relacjach z firmami i przede wszystkim klientami detalicznymi mBanku i MultiBanku. W kontaktach z klientami korporacyjnymi BRE Bank czerpał benefity z wdrażanej od 2005 r. strategii BREaktywacji, która pozwoliła zwiększyć zysk tego obszaru i poprawić tempo akwizycji nowych klientów. Na rynku bankowości detalicznej BRE Bankowi udało się podwoić w ciągu roku portfel kredytowy i w efekcie awansować na 3 miejsce w Polsce pod względem nowo udzielonych kredytów hipotecznych. Dynamice działań sprzedażowych i wzrostom obrotów towarzyszył spadek współczynnika kosztów do dochodów (do 63,7% w porównaniu z 69,2% rok wcześniej). W 2007 r. BRE Bank chce kontynuować pozytywne trendy sprzedażowe we wszystkich obszarach swojej działalności. Priorytetowe inicjatywy strategiczne związane są z mocnym wejściem na rynek consumer finance, a także wprowadzeniem do oferty ubezpieczeń i usług wealth management dla klientów Private Banking. W 2007 r. BRE wejdzie też na rynki Czech i Słowacji, gdzie zaproponuje usługi bankowe w modelu biznesowym mBanku. Nowe wyzwania strategiczne powodują, że Zarząd BRE Banku rekomendował będzie przeznaczenie całości zysku za 2006 r. na dalszy rozwój.

Najlepszy w historii wynik bankowości detalicznej: 6-krotny wzrost zysku w porównaniem z 2005 r.

BRE Bank osiągnął w 2006 r. 6-krotny wzrost zyskowności obszaru bankowości detalicznej. Zysk brutto tego pionu wzrósł do 114,7 mln zł i stanowi już 20% rocznych zysków Grupy BRE (przed rokiem było to zaledwie 5,6%). mBank wypracował w 2006 r. 72,6 mln zł zysku brutto. Po raz pierwszy zysk w ujęciu rocznym, w wys. 25,9 mln zł brutto, wypracował również MultiBank. Działalność Private Banking wniosła do rocznych zysków BRE Banku 16,8 mln zł brutto. W ciągu roku mBank wraz z MultiBankiem pozyskały 348 tys. Klientów, których liczba wynosi ogółem 1.626 tys. W 2006 roku detaliczny portfel kredytowy wzrósł o 104% do 8,2 mld zł, zaś wartość depozytów o 38% do 7,1 mld zł. Wg najświeższych danych rynkowych (Rzeczpospolita z 17.01.2007) BRE Bank awansował w 2006 r. na 3. miejsce na rynku pod względem nowo udzielonych kredytów hipotecznych
(więcej w załączniku nr 1).

BREaktywacja przynosi oczekiwane rezultaty w bankowości korporacyjnej: 2,5 tys. nowych klientów w 2006 r.

W 2006 r. działalność na rynku bankowości korporacyjnej przyniosła BRE Bankowi 233,0 mln zł zysku brutto, tj. o 33% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten stanowi 41% rocznych zysków Grupy BRE Banku. Na działalność na tym rynku wpłynęły dobre wyniki akwizycji nowych klientów, wzrost akcji kredytowej firm, przy jednoczesnej poprawie jakości portfela, która wpłynęła na niższy od planowanego poziom rezerw. BRE Bank pozyskał w ciągu 2006 r. ponad 2,5 tys. nowych klientów (tj. o 33% więcej niż rok wcześniej) i obsługiwał na koniec roku 11,4 tys. firm. Najszybciej rosło tempo pozyskiwania klientów korzystających z oferty Pakietowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, tj. firm o przychodach ze sprzedaży powyżej 3 mln zł rocznie. BRE Bank pozyskał 1415 klientów MSP (o 49% więcej niż w 2005r.) i obsługuje obecnie blisko 7 tys. takich podmiotów. W minionym roku znacząco wzrosły zarówno akcja kredytowa (o 15% z 7,3 mld do 8,4 mld zł) jak i depozytowa przedsiębiorstw (o 16% z 9,2 mld do 10,7 mld zł). Udział BRE Banku w rynku kredytów firm wynosi obecnie 5,9% zaś w rynku depozytów 8,6% . W minionym roku Bank rozpoczął wdrożenie nowego modelu funkcjonowania Oddziałów Korporacyjnych, które zostały oddzielone od zadań nie związanych bezpośrednio z biznesem i skupiły się wyłącznie na realizacji funkcji sprzedażowych, doradztwie dla firm i bieżącej obsłudze klientów. Oddziały zyskują też nową wizualizację oraz funkcjonalności i mają pełnić dla firm rolę nowoczesnego centrum biznesowego.

Kolejny znakomity rok bankowości inwestycyjnej

Linia biznesowa bankowości inwestycyjnej wypracowała w 2006 r. 215,9 mln zł zysku brutto (o 8,4% więcej niż w 2005r.). Zyskowność tego pionu działalności w coraz większym stopniu generują transakcje powtarzalne, w tym w dziedzinie kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, transakcji prowadzonych przez Dom Inwestycyjny BRE oraz transakcji FX i na stopę procentową. BRE Bank generował też wysokie dochody z transakcji handlowych i prowadził aktywną sprzedaż produktów strukturyzowanych. Jednak co najważniejsze dobre wyniki tego obszaru są również pochodną rosnącej bazy klientów korporacyjnych i detalicznych BRE Banku, którzy dokonywali operacji na rynkach finansowych. W ciągu roku zgodnie ze strategią Banku spadała (o 98 mln zł) wartość inwestycji własnych, do poziomu 278 mln zł w cenie nabycia. Bank zajmuje obecnie 1. miejsce  na rynku emisji papierów dłużnych banków (32% udział w rynku), 2-gie w emisji obligacji przedsiębiorstw (13 %) i 3-cie na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych (13%). Zajął też 1. miejsce wśród Dealerów Skarbowych Papierów Dłużnych.

Najważniejsze wskaźniki

W 2006 r. skonsolidowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 26,9% brutto (20,8% netto) i był znacząco wyższy od planowanego (18,8% brutto). W warunkach dynamicznego wzrostu aktywności biznesowej udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową: współczynnik kosztów do dochodów spadł do 63,7% wobec planowanych 66%. Współczynnik wypłacalności Grupy wynosi 10,39% (11,06% dla Banku). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 5,5% (z 8,5% w 2005 r.). W ciągu roku o niemal 10 mld zł wzrosła też suma bilansowa Grupy (o 29% do 42,3 mld zł).

Przebudowa struktury spółek Grupy BRE Banku

Strategiczne spółki Grupy BRE Banku wypracowały w 2006 r. 206 mln zł zysku brutto, notując 50% wzrost w stosunku do roku 2005. Ich zyski stanowiły 36% udział w łącznych wynikach Grupy BRE.  

(szczegóły w zał. nr 2)

Priorytety 2007:

kontynuacja trendów sprzedażowych, mocne wejście w consumer finance, ubezpieczenia, rozwój placówek detalicznych, wealth management dla klientów Private Banking i mBanka na rynkach Czech i Słowacji

W 2007 r. BRE Bank chce kontynuować pozytywne trendy sprzedażowe we wszystkich obszarach swojej działalności. Priorytetowe inicjatywy strategiczne związane są z mocnym wejściem na rynek consumer finance, a także wprowadzeniem do oferty ubezpieczeń, a dla klientów Private Banking usług wealth management. W tym celu rozpoczynają działalność 2 nowe spółki  Grupy: BRE Ubezpieczenia i BRE Wealth Management. W 2007 r. ruszy również projekt „mBanka” – czyli oparta na modelu biznesowym mBanku oferta dla klientów detalicznych w Czechach i na Słowacji. Szczegóły tego projektu zostaną zaprezentowane za kilka miesięcy.W 2007 r. mBank planuje zdynamizować działania na rynku kredytów konsumpcyjnych, który będzie – obok kredytów hipotecznych – najbardziej dynamicznie rosnącym segmentem bankowości detalicznej w Polsce. BRE Bank, wykorzystując bogate doświadczenia sprzedażowe w kontaktach z klientami detalicznymi oraz silną markę mBanku, chce szybko rozwijać jego ofertę o produkty z rodziny consumer finance, które umożliwiają osiąganie znacznie większych marż, niż np. depozyty. mBank planuje wzmocnić sprzedaż kredytów gotówkowych, samochodowych oraz kart kredytowych, zwłaszcza wydawanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi (tzw. cobrand). Plan zakłada sprzedaż do 2008 r. ok. 1 mld zł kredytów (gotówkowych i samochodowych) i kolejnych 800 mln zł w roku 2009. Sprzedaż kart kredytowych w latach 2007-2009 ma wynosić 100-120 tys. sztuk rocznie, z czego ok. połowę mają stanowić karty cobrandowe. W ciągu 3 lat mBank chce osiągnąć 3,7% udział w rynku pod względem wydanych kart kredytowych i 4,2% pod względem zadłużenia na nich. Ofertę mBanku na tym rynku charakteryzować będzie szybkość i elastyczność procesów sprzedażowych oraz innowacyjność produktów.Jednym z elementów strategii consumer finance mBanku jest rozwój fizycznej sieci dystrybucji usług, w tym otwarcie mKiosków poza centrami handlowymi, w miejscowościach poniżej 150 tys. mieszkańców. Plan zakłada stworzenie do końca 2008 r. 100 tego rodzaju punktów oraz rozwój sieci mKiosków w centrach handlowych (do 90 na koniec 2008 r.). Sieć dystrybucji wzmocni także MultiBank, którego placówki stale potwierdzają swą skuteczność sprzedażową. MultiBank w warunkach przyrostu liczby klientów chce utrzymać zindywidualizowany charakter obsługi i wykorzystać rosnący potencjał rynku detalicznego w dużych i średnich  miastach. W tym celu w 2007 r. chce otworzyć zdecydowaną większość z planowanych na najbliższe 2 lata 55 nowych placówek .

Mimo boomu kredytowego na rynku detalicznym i wyjątkowej skali wzrostu popytu na finansowanie hipoteczne w 2006r., także w 2007 r. BRE Bank planuje dalszy szybki wzrost (o 49%) portfela kredytów detalicznych oraz akwizycję ok. 370 tys. nowych klientów. Na rynku korporacyjnym Bank chce pozyskać ok. 1 tys. nowych firm o dużym potencjale dochodowym i obsługiwać ok. 12,4 tys. takich podmiotów (w tym 7800 firm sektora MSP). W bankowości inwestycyjnej BRE planuje rozwijać sprzedaż transakcji na rynkach finansowych, w tym także dla klientów detalicznych i korporacyjnych.

Zysk z 2006 r. na finansowanie dalszego rozwoju

Nowe plany biznesowe, a także rekomendacje Basel II w zakresie wymogów kapitałowych wpływają na fakt, że Zarząd Banku zamierza zaproponować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie całości zysku za 2006 r. w Banku.
- „Zgodnie z celami na najbliższe 3 lata chcemy by współczynnik wypłacalności BRE Banku pozostawał na bezpiecznym poziomie powyżej 10%. Plan ten – w warunkach dynamicznego rozwoju działalności – chcemy osiągnąć bez zwracania się o dodatkowe kapitały do akcjonariuszy, dlatego uważam, że propozycja przeznaczenia całości zysku za 2006r. na nasz dalszy rozwój jest także z punktu widzenia inwestorów najbardziej właściwa i efektywna” – mówi Prezes Zarządu BRE Banku Sławomir Lachowski.

Co ważne dla inwestorów osiągnięcia w 2006 r. znalazły odzwierciedlenie w notowaniach BRE Banku na GPW. Kurs zamknięcia na ostatniej sesji w 2006 r. wyniósł 336 zł, tj. o 97% więcej niż na początku roku, podczas gdy WIG 20 zyskał w tym czasie 22%. Stopa zwrotu z akcji BRE była najwyższa wśród największych banków notowanych na GPW.

Cele finansowe w perspektywie średnioterminowej

- „ Bardzo dobre wyniki finansowe i sprzedażowe za 2006 r. ostatecznie dowiodły, że po okresie słabszych wyników w latach 2002-2004 trwale udało nam się odbudować solidne fundamenty finansowe Grupy BRE. Wierzę, że przekonaliśmy do tego wszystkich interesariuszy Banku. Elementem procesu odbudowy zaufania inwestorów do BRE Banku była w ostatnich latach praktyka ogłaszania krótkoterminowych, rocznych celów finansowych. Obecnie uwagę rynku chcielibyśmy zogniskować na celach średnio- i długoterminowych, podkreślając że roczne zyski brutto są tylko elementem dojścia do kluczowych wskaźników efektywności. Nasze cele finansowe chcemy od teraz wyznaczać w perspektywie co najmniej 3 lat”, mówi S. Lachowski.

Biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju BRE Banku, jego Zarząd podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości celów finansowych na lata 2007-2009 dla Grupy BRE Banku:
- wskaźnik zwrotu na kapitale ROE brutto: co najmniej 20%
- współczynnik wypłacalności: powyżej 10%

Jednocześnie Zarząd Banku będzie dążył do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie w horyzoncie roku 2009 współczynnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 60%.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.