Dynamiczny wzrost zyskowności BRE Banku

Dynamiczny wzrost zyskowności BRE Banku

- Pierwotny roczny cel finansowy Grupy BRE przekroczony już w 3 kwartale. Nowy cel to 490 mln zł brutto

- 403,4 mln zł skonsolidowanego zysku brutto BRE Banku i 306,0 mln zł zysku netto po III kw. 2006 r.

- awans na 2. miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych (wg danych za lipiec i sierpień 2006 r.)

- istotny krok ku przebudowie struktury spółek Grupy – umowa sprzedaży akcji SAMH
 

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy BRE Banku w ciągu 9 miesięcy 2006 r. spowodowały, że już po 3 kwartałach Bank przekroczył pierwotne roczne plany finansowe (380 mln zł brutto) wyznaczone w lutym br. Grupa BRE wypracowała na koniec września br. 403,4 mln zł skonsolidowanego zysku brutto i 306,0 mln zł zysku netto, tj. o 53% więcej niż w tym okresie ub.r. Zgodnie z zapowiedziami sprzed 3 miesięcy, BRE Bank podwyższył tegoroczny cel finansowy, który wynosi obecnie 490 mln zł brutto, czyli o ponad 150 mln zł więcej niż w 2005 r.

Na dobre wyniki finansowe po 3 kwartałach br. główny wpływ wywarły m.in. pozytywne trendy działalności sprzedażowej. Od początku br. o 47% wzrósł skonsolidowany portfel kredytowy BRE Banku – tak za sprawą aktywności na rynku korporacyjnym, jak i przede wszystkim w wyniku dynamicznej sprzedaży kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku. Na obu tych rynkach BRE Bankowi udało się wypracować w tym roku 11% wzrost depozytów. Bank czerpie też korzyści z dobrej koniunktury na rynku finansowym i walutowym, co przekłada się na wysoką dochodowość działalności handlowej. Bardzo ważny wkład w skonsolidowane wyniki Banku (41% zysków) wniosły też spółki Grupy. Ich zyski były o 75% wyższe rok do roku. Nie mniej pozytywnym czynnikiem kształtującym wyniki Grupy była wysoka dyscyplina kosztowa Banku i spółek zależnych. Współczynnik kosztów do dochodów spadł do 64,0%.

- „Wyniki BRE Banku po 3 kwartałach br. oceniam bardzo pozytywnie. Są one odzwierciedleniem dobrej koniunktury gospodarczej, ale w nie mniejszym stopniu również wewnętrznej restrukturyzacji obszaru bankowości korporacyjnej oraz lepszych niż planowane wyników finansowych bankowości detalicznej. Drugi rok z rzędu udaje nam się przekraczać pierwotne cele finansowe, co świadczy dobrze o konkurencyjności i ambitnej postawie wszystkich pracowników Grupy BRE Banku. Podwyższenie o 110 mln zł do 490 mln zł  oczekiwanego na koniec 2006 r. zysku brutto to dowód wysokiej dynamiki wzrostu. Nasz podwyższony plan o 150 mln zł przekracza wynik wypracowany w roku 2005. To dla nas dobry prognostyk na przyszłość” – mówi Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku.

Nowy cel finansowy

Trzeci kwartał br. był dla Grupy BRE Banku najbardziej zyskowny (154,2 mln zł brutto). Dynamiczna aktywność sprzedażowa pozwoliła kontynuować silne tempo wzrostu z I połowy roku. Potwierdzeniem tegorocznych tendencji wzrostowych jest fakt, że już po 3 kwartałach br. Bank przekroczył pierwotne plany finansowe (380 mln zł brutto) wyznaczone w lutym br. Nowy cel finansowy zakłada wypracowanie na koniec 2006 r.:

- 490 mln zł zysku brutto

- wskaźnika zwrotu na kapitale ROE brutto: 23%

- wskaźnika kosztów do dochodów: 66%

- współczynnika wypłacalności na koniec 2006 r.: ok. 10% (Grupa)


Awans na 2. miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych

Na koniec września zysk brutto linii biznesowej bankowości detalicznej wzrósł do 67,3 mln zł , ponad 3,5-krotnie więcej niż po 3 kw. ub.r. Działalność na tym rynku stanowi już ponad 16% zysków brutto Grupy BRE. Od początku roku mBank i MultiBank pozyskały niemal 260 tys. klientów. Według zestawień rynkowych za ostatni rok („Parkiet” z 18.10.2006) co 4 nowy rachunek został otwarty w mBanku. Dzięki temu w III kwartale przekroczony został próg 1,5 mln klientów, których na koniec września br. BRE Bank obsługiwał już 1,537 mln. W ciągu roku detaliczny portfel kredytowy wzrósł o 76% do 7,1 mld zł, zaś wartość depozytów o 27% do ponad 6,5 mld zł. Ostatnie miesiące były bardzo dobre pod względem sprzedaży (podpisane umowy) kredytów hipotecznych. Wg najświeższych danych rynkowych (za okres VII-VIII’06) BRE Bank awansował już na 2. miejsce na tym rynku. Pozycję tę udało się wypracować zarówno w sierpniu, jak i łącznie w okresie lipiec-sierpień, co świadczy o wysokim uznaniu klientów i rosnącej roli BRE Banku na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Wysoką sprzedaż kredytów hipotecznych BRE Bank (mBank i MultiBank) zanotował także we wrześniu, kiedy klientom przyznanych zostało 496 mln zł kredytów hipotecznych, w porównaniu z 488,5 mln zł w lipcu i 508,6 mln zł w sierpniu br. Wg szacunków pozwoli to BRE Bankowi utrzymać 2. pozycję na rynku sprzedanych kredytów w całym 3 kwartale br.Z myślą o intensyfikacji sprzedaży kart kredytowych mBank zaoferował w ostatnich tygodniach 2 nowe karty „co-brandowe” wydawane we współpracy z operatorem telefonii komórkowej Orange i wydawnictwem Gruner+Jahr. Do końca 2007 roku mBank planuje mieć w portfelu ok. 200 000 wydanych kart kredytowych.
(więcej w załączniku nr 1).

Powtarzalne transakcje z firmami siłą bankowości inwestycyjnej

Po III kwartale br. linia biznesowa bankowości inwestycyjnej wypracowała 166,7 mln zł zysku brutto, tj. o 42% więcej w porównaniu z tym okresem ub.r. W III kwartale br. BRE Bank czerpał korzyści z dobrej koniunktury na rynku finansowym i walutowym, co przełożyło się na wysoką dochodowość działalności handlowej. Aż 67% wyniku z tej działalności przyniosły transakcje przeprowadzane z klientami banku, zwłaszcza korporacyjnymi. W tym obszarze rośnie także udział transakcji powtarzalnych, w tym nie tylko tych z klientami , ale również emisji papierów dłużnych, project finance, skarbu oraz DI BRE Banku.

Na koniec III kw. br. wartość portfela inwestycji własnych banku wyniosła 279,1 mln zł w cenie zakupu, co od początku br. oznacza spadek o 25,8% (o 97,1 mln zł).BRE Bank stale utrzymuje pozycję jednego z liderów na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Według Fitch Polska, BRE Bank zajmował wg stanu na koniec września  br. 1. miejsce  na rynku emisji papierów dłużnych banków (27,4% udział rynkowy), 2. pozycję w kategorii emisji obligacji przedsiębiorstw (12,6%) oraz 3. miejsce na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych (15,6%).

Bankowość korporacyjna – ekspansja na rynku MSP

Od stycznia do września br. działalność na tym rynku bankowości korporacyjnej przyniosła BRE Bankowi 154,0 mln zł zysku brutto. Do wysokiej zyskowności przyczyniły się dobre wyniki akwizycji nowych klientów korporacyjnych oraz ich popyt na ofertę kredytową Banku. Bank pozyskał w tym czasie 1,7 tys. nowych klientów, tj. o 23% więcej niż przed rokiem. Gros nowo pozyskiwanych klientów to przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli firm o przychodach ze sprzedaży powyżej 3 mln zł rocznie. BRE Bank pozyskał w tym roku niemal 1 tys. firm korzystających z oferty Pakietów dla MSP i obsługuje obecnie 6,7 tys. takich podmiotów. Bardzo wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania klientów korporacyjnych produktami kredytowymi. Rośnie m.in. sprzedaż pakietów linii EFEKT dla MSP zawierających tego rodzaju produkty. Ich liczba jest po 3 kwartałach br. prawie 2,5 razy wyższa niż w analogicznym okresie 2005 r. W efekcie portfel kredytów klientów korporacyjnych BRE Banku wzrósł w ciągu br. o 9,4%, do 10,5 mld zł, co zaowocowało wzrostem udziału BRE Banku w tym rynku do 6,4%, w porównaniu z 6,3% na koniec czerwca br. i 5,8% na koniec 2005 roku. Jeszcze silniejszą pozycję BRE Bank zajmuje na rynku depozytów przedsiębiorstw (8,6% w porównaniu z 8,4% w połowie br.). Wartość zgromadzonych w BRE Banku depozytów klientów korporacyjnych (w tym przedsiębiorstw) na koniec września 2006 r. wyniosła 15,3 mld zł i była wyższa od poziomu z końca 2005 r. o ok. 6,7%.

Przebudowa struktury spółek Grupy BRE Banku

Strategiczne spółki Grupy BRE Banku wypracowały po 3 kwartałach br. 165,8 mln zł zysku brutto, notując 75% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2005 r.  Ich zyski stanowiły już 41% udział w łącznych wynikach Grupy BRE.Czyniąc kolejny krok w kierunku porządkowania struktury spółek Grupy, BRE Bank zawarł pod koniec września br. umowę sprzedaży 100% akcji w spółce SKARBIEC Asset Management Holding. Na początku przyszłego roku zainaugurują działalność nowe spółki Grupy: BRE Ubezpieczenia i BRE Wealth Management.
(szczegóły w zał. nr 2)

Najważniejsze wskaźniki

Po III kwartałach br. skonsolidowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 25,2% brutto (20,3% netto). Stale utrzymywana jest także dyscyplina kosztowa: współczynnik kosztów do dochodów spadł do 64,0% i był znacząco niższy od osiągniętego rok temu (67,9%). Współczynnik wypłacalności Grupy wynosi 9,95% (10,69% dla Banku). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 5,6% (z 6,1% na koniec czerwca br.). W ciągu 9 miesięcy br. wyraźny był też wzrost (o 20%) sumy bilansowej Grupy (o ponad 6,5 mld zł do 39,3 mld zł).

Podsumowanie

Bardzo dobre wyniki finansowe po 3 kwartałach 2006 r. zaowocowały podwyższeniem finansowego celu rocznego Grupy BRE Banku o 110 mln zł do 490 mln zł zysku brutto. Nowy plan roczny zakłada wypracowanie wyników finansowych o ponad 150 mln zł lepszych niż w 2005 roku. To dowód bardzo wysokiego tempa rozwoju działalności podstawowej i konsekwentnie realizowanej polityki wzrostu organicznego Grupy BRE. Porządkując strukturę spółek Grupy, BRE Bank przygotowuje się do dalszych etapów umacniania pozycji rynkowej. W tym celu Bank już na początku przyszłego roku planuje uruchomić działalność nowych spółek Grupy, jak BRE Ubezpieczenia (rynek ubezpieczeń majątkowych, a w dalszej kolejności na życie), czy BRE Wealth Management, której działalność zapewni nową jakość oferty dla klientów Private Banking. Stale rosnące wyniki finansowe Banku, jak również podejmowane nowe wyzwania strategiczne spotykają się w ostatnim czasie z uznaniem otoczenia rynkowego i inwestorów. 26 października br. kurs akcji BRE Banku wyznaczył nowe historyczne maksimum na poziomie 281 zł. Od początku br. akcje BRE zyskały aż 66%, podczas gdy indeks WIG-Banki wzrósł w tym czasie o 37%. Jak donosi „Gazeta Giełdy Parkiet” z 23.10.2006 akcje BRE Banku stały się tym samym najlepszą inwestycją spośród banków giełdowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Plan wypracowania na koniec br. 490 mln zł zysku brutto jest dla BRE Banku jednym z etapów dojścia do podstawowego celu, jakim jest stałe podnoszenie wskaźników efektywności, udziałów w rynku oraz jakości oferty i doradztwa, z jakiego znana jest kadra ekspertów BRE Banku. Dynamika zyskowności w ciągu ostatnich 2 lat pokazuje skalę możliwości dalszego rozwoju w najbliższej przyszłości.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.