Najlepsze od 6 lat półrocze Grupy BRE Banku

Najlepsze od 6 lat półrocze Grupy BRE Banku

249,1 mln zł skonsolidowanego zysku brutto BRE Banku i 180,4 mln zł zysku netto po II kw. 2006 r.·   najlepszy od 6 lat wynik na koniec półrocza·   szansa na przekroczenie pierwotnych celów finansowych, zakładających 380 mln zł zysku brutto w 2006 r.·   nowa strategia BRE Banku w dziedzinie bancassurance – utworzenie spółki BREUbezpieczenia·   plany rozbudowy sieci placówek MultiBanku.

W pierwszej połowie 2006 r. BRE Bank wypracował 249,1 mln zł skonsolidowanych zysków brutto, co w porównaniu z tym samym okresem ub.r. oznacza wzrost o 27%. Zysk netto na koniec czerwca br. wyniósł 180,4 mln zł. Są to najlepsze wyniki w tym okresie od 2000 r. Od początku br. o 29% wzrósł jednostkowy portfel kredytowy BRE Banku – zarówno za sprawą aktywności na rynku korporacyjnym, jak i dynamicznej sprzedaży kredytów hipotecznych mBanku i MultiBanku. Na obu tych rynkach BRE Bankowi udało się wypracować równocześnie 7-procentowy wzrost depozytów (od stycznia br.). Tak dobre wyniki dwóch kwartałów br. pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość przekroczenia pierwotnych planów strategicznych Grupy BRE, zakładających wypracowanie na koniec 2006 r. 380 mln zł zysku brutto.

- „Bardzo dobre wyniki II kwartału br. pozwalają nam optymistycznie odnieść się do możliwości przekroczenia pierwotnych planów strategicznych na ten rok, zakładających wypracowanie 380 mln zł zysku brutto. Przestrzegałbym jednak przed prostym multiplikowaniem osiągniętych w tym roku wyników kwartalnych” – mówi Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku.


O ewentualnym podwyższeniu celów finansowych Bank poinformuje wraz z publikacją wyników za III kwartał br.

-„W wyznaczaniu celów finansowych staramy się być realistyczni i odpowiadać za dane słowo. Równocześnie planując ambitnie zawsze dążymy do tego by wyznaczony cel przekroczyć, jeśli tylko pozwalają na to warunki rynkowe. O ewentualnej korekcie założeń na bieżący rok BRE Bank poinformuje więc – biorąc pod uwagę powyższe kryteria – wraz z publikacją wyników kolejnego kwartału” – dodaje S.Lachowski.


Nowa strategia BRE Banku w dziedzinie bancassurance – powołanie spółki BREUbezpieczenia


Podjęta w połowie czerwca br. decyzja o wdrożeniu nowej strategii działań na rynku bancassurance jest podyktowana chęcią wykorzystania dużego potencjału nabywczego klientów mBanku i MultiBanku. Ich wydatki ubezpieczeniowe już dziś stanowią ok. 10% tego rynku. Wdrożeniem nowej strategii zajmie się spółka BREUbezpieczenia. Jej zadaniem będzie wdrożenie modelu businessowego, który przekona klientów, że Bank daje lepszą możliwość zakupu i obsługi ubezpieczeń niż inne kanały dystrybucji tych usług. Model ten będzie oparty na 5 filarach: wykorzystaniu sprawdzonego modelu sprzedaży i obsługi przez Internet i telefon, niskiej cenie, zrozumiałych, czytelnych i elastycznych produktach, a także wyborze ofert kilku firm ubezpieczeniowych oraz integracji obsługi ubezpieczeń (wszystkie informacje i obsługa polis będą dostępne w dotychczasowych kanałach komunikacji Banku). Jedną z przesłanek przyszłego sukcesu rynkowego spółki BREUbezpieczenia jest też specyficzny profil i sposób realizacji potrzeb finansowych, charakteryzujący obecnych i potencjalnych klientów detalicznych BRE Banku. Są oni określani – wg terminologii Forrester Research – jako samodzielni, tj. w taki właśnie sposób podejmują decyzje dotyczące podstawowych aspektów finansów osobistych i dokonują wyboru na podstawie takich kryteriów jak: dostęp do informacji, cena czy szybkość i łatwość zakupu produktów. Spółka BREUbezpieczenia swym modelem biznesowym chce odpowiedzieć na te potrzeby. Jaj działalność pozwoli na stopniowy wzrost rentowności biznesu BRE na rynku bankowości detalicznej (w segmencie bancassurance), co już od 2007 r. wniesie w tym obszarze dodatkowe zyski.

Bankowość detaliczną wzmocni rozbudowa oddziałów MultiBanku

Z myślą o dynamicznym wzroście udziału rynkowego oraz efektywności obsługi klientów detalicznych BRE Bank podjął decyzję o zdecydowanej rozbudowie sieci placówek MultiBanku. Jest to wynik sukcesów jakie odniósł zaproponowany przez BRE Bank model oddziału detalicznego, jako tzw. centrum usług finansowych, o zindywidualizowanym charakterze obsługi, nowoczesnej funkcjonalności i wizualizacji. O trafności tego modelu świadczy fakt, że obecnie dojrzałe CUF MultiBanku obsługują średnio po ok. 8 tys. klientów i stają się rentowne już w ciągu 2,5 lat działalności. Biorąc pod uwagę skuteczność takiego modelu, BRE Bank widzi szanse, by sukcesom tym nadać jeszcze większą dynamikę i skalę. BRE Bank postanowił też pójść jeszcze o krok dalej w udoskonaleniu modelu funkcjonowania CUF. Staną się one „Placówkami Przyszłości”, w których jeszcze większy nacisk położony zostanie na funkcje sprzedażowe i doradcze. Do 2008 r. planowane jest otwarcie 56 nowych Placówek Przyszłości, w tym 6 w br., zaś w latach 2007-2008 po 25 oddziałów. W ramach rozbudowywanej sieci MultiBank otworzy 30 CUF w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 26 Placówek Partnerskich w miejscowościach od 20 do 100 tys. mieszkańców. Dzięki tej inwestycji w perspektywie 2009 r. jeszcze bardziej zwiększy się zyskowność MultiBanku, a nowe placówki szybciej, bo w ciągu 2 lat, przekraczać będą próg rentowności. Będzie to możliwe głównie za sprawą niższych nakładów inwestycyjnych na placówkę (o 30%) oraz obniżeniu kosztów ich funkcjonowania (o 25%).

Na koniec czerwca br. linia biznesowa bankowości detalicznej znacząco poprawiła wyniki finansowe, które od czerwca 2005 wzrosły niemal 3-krotnie, do 23,7 mln zł brutto. Od początku roku mBank wraz z MultiBankiem pozyskały niemal 180 tys. Klientów. Na koniec czerwca 2006 r. BRE Bank obsługiwał na tym rynku już 1,455 mln klientów, którzy otworzyli niemal 1,7 mln rachunków. W ciągu roku portfel kredytowy mBanku i MultiBanku wzrósł o 46% do 5,9 mld zł, zaś wartość depozytów wzrosła o 18% do ponad 6 mld zł.

(więcej w załączniku nr 1).

Nowy model funkcjonowania oddziałów korporacyjnych BRE Banku

W ostatnich kilku tygodniach BRE Bank zaproponował klientom firmowym nowy model obsługi w Oddziałach Korporacyjnych. Przypomnijmy, że w wyniku trwających od 2005 r. prac w ramach strategii BREaktywacji Oddziały BRE Banku zmieniły model funkcjonowania, w pełni koncentrując się na procesie sprzedaży i obsługi Klientów. Funkcje rozliczeniowe przejęła zaś Centrala Banku i Regionalne Centra Operacyjne, wykonujące zadania w zakresie back-office, którym to czynnościom jeszcze do niedawna swój czas musiało poświęcać się ok. 1/3 pracowników Oddziału. W lipcu br. BRE Bank otworzył w Warszawie II Oddział Korporacyjny, który jest pierwszą nową placówką funkcjonującą na ww. zasadach, wypracowanych w ramach BREaktywacji. Placówki te charakteryzuje nowa funkcjonalność i wizerunek, dzięki czemu pełnią one rolę nowoczesnego centrum biznesowego, które jest już nie tylko punktem obsługi firm, ale również miejscem, gdzie Klienci mogą skorzystać z szerokiego doradztwa i spotkać się ze swoimi kontrahentami w profesjonalnych pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych.

Nowe Oddziały Korporacyjne BRE Banku przyczynią się do podnoszenia jakości relacji z klientami firmowymi, aktywizując działania sprzedażowe i rosnącą pozycję rynkową Banku w tym segmencie. Ta linia biznesowa wypracowała w I połowie br. 89,3 mln zł zysku brutto. Bank pozyskał w tym okresie 1150 nowych klientów korporacyjnych, tj. o 20% więcej niż w tym okresie ub.r. Najszybciej pozyskiwani są klienci z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których BRE Bank definiuje jako podmioty o przychodach rocznych od 3 do 30 mln zł.

W drugiej połowie lipca br. BRE Bank pozyskał tysięcznego w tym roku nowego Klienta z sektora MSP. Od stycznia br. znacząco – o 14% – wzrosła również akcja kredytowa przedsiębiorstw, co zaowocowało wzrostem udziału w tym rynku do 6,3% (z 6% 3 miesiące wcześniej). Jeszcze wyższy udział BRE Bank posiada w rynku depozytów przedsiębiorstw (8,4%). Wolumen depozytów korporacyjnych wzrósł w ciągu drugiego kwartału br. o 14%.


Mocna pozycja bankowości inwestycyjnej

Po II kwartale br. linia biznesowa bankowości inwestycyjnej wypracowała 117,0 mln zł zysku brutto, tj. niemal 40% więcej w porównaniu z tym okresem ub.r. Wartość portfela inwestycji własnych wynosiła 279,2 mln zł w cenie nabycia. Od stycznia br. wartość tego portfela zmniejszyła się o 26%. BRE Bank stale utrzymuje pozycję jednego z liderów na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Według Fitch Polska, BRE Bank zajmował wg stanu na koniec II kwartału  br. dwa 1 miejsca na rynku emisji: papierów dłużnych banków (26,9 % udział rynkowy) i krótkoterminowych papierów dłużnych (19,4 %) oraz 2 pozycję w kategorii emisji obligacji przedsiębiorstw (14,5 %).


Spółki Grupy podwajają zyski

Strategiczne spółki Grupy BRE Banku wypracowały w br. 110,1 mln zysku brutto, osiągając wzrost o 84% w stosunku do I półrocza 2005 r.  

(szczegóły w załączniku nr 2)

Najważniejsze wskaźniki


Po II kwartale br. skonsolidowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 23,6 % brutto (18,4% netto) i znacząco przekracza tegoroczne plany (18% brutto). Stale utrzymywana jest także dyscyplina kosztowa: współczynnik kosztów do dochodów wyniósł 64,7% i był znacząco niższy od osiągniętego rok temu (69,8%) oraz niższy od celu finansowego na bieżący rok (66%). Współczynnik wypłacalności Grupy wynosi 10,4% (11,6% dla Banku). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 6,1% (z 7,2% na koniec marca br.). W ciągu II kwartału br. wyraźny był też wzrost (o 18%) sumy bilansowej Grupy (o ponad 6 mld zł do 38,8 mld zł).


Podsumowanie

W pierwszych 2 kwartałach 2006 r. wzmożona aktywność sprzedażowa we wszystkich segmentach działalności BRE Banku zaowocowała 27-procentową dynamiką zysków brutto w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Bank czerpał benefity zarówno z rosnącego udziału w obsłudze klientów detalicznych, jak również znacząco wzmocnił relacje biznesowe z klientami korporacyjnymi, dzięki czemu wielu przedsiębiorców podjęło decyzje o inwestycjach i skorzystaniu z oferty kredytowej Banku. Utrzymaniu tych tendencji sprzyjać będzie wdrażany – w ramach strategii BREaktywacji – nowy model biznesowy bankowości korporacyjnej, a także plany rozbudowy sieci placówek MultiBanku. Wzmocnienie sieci sprzedaży MultiBanku w średnim okresie wpłynie na znaczący wzrost rentowności działań BRE Banku na rynku bankowości detalicznej. Na aktywizację potencjału rynku detalicznego wpłynie też nowa strategia działań na rynku bancassurance. Działalność spółki BREUbezpieczenia począwszy od przyszłego roku ma być dla BRE Banku źródłem korzyści wynikających z rozszerzenia oferty produktowej, lepszego wykorzystania potencjału klientów mBanku i MultiBanku, a w efekcie poprawy efektywności i zyskowności.

Dzięki bardzo pozytywnym trendom działalności podstawowej w ciągu 6 miesięcy br. BRE Bank z optymizmem odnosi się do możliwości przekroczenia pierwotnych planów strategicznych, zakładających wypracowanie na koniec 2006r. 380 mln zł skonsolidowanego zysku brutto. O ewentualnych szansach na podwyższenie tegorocznych celów finansowych BRE Bank poinformuje w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.