Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował drugą transzę obligacji
Copy

Kopiuj tekst

Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował drugą transzę obligacji

Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował drugą transzę w ramach benchmarkowej emisji z terminem zapadalności 25 maja 2021 r.

  • EBI zwiększa płynność obligacji denominowanych w PLN wyceniając pierwszą transakcję w polskich złotych w 2017 r.
  • Transakcja została przeprowadzona w oparciu o silną książkę popytu z udziałem inwestorów krajowych i zagranicznych
  • Największą grupę nabywców stanowiły banki, a następnie fundusze emerytalne
W dniu dzisiejszym, 18 stycznia 2017 r., Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wyemitował drugą transzę w wysokości 1,5 mld PLN w ramach emisji z terminem zapadalności w maju 2021 oraz kuponem 2,25%. Przekłada się to na łączną wartość emisji w wysokości 3,25 mld PLN. Emisja została wyceniona na +50 p.b. powyżej mid-swap, co odpowiada rentowności re-offer 2,823%. Jest to pierwsza w tym roku emisja obligacji EBI denominowana w polskich złotych oraz jednocześnie trzecia benchmarkowa emisja obligacji EBI w polskich złotych, po inauguracyjnej emisji obligacji, której druga transza została wyemitowana w dniu dzisiejszym, oraz emisji 10-letnich obligacji we wrześniu 2016. Tym samym EBI konsoliduje swoją pozycję rynkową w polskich złotych, które stały się istotną walutą z punktu widzenia działalności kredytowej EBI w ostatnich latach.
EBI dokłada wszelkich starań, aby stać się regularnym emitentem z silnym, długoterminowym zaangażowaniem na polskim rynku, stopniowo plasując znaczne wielkościowo, płynne emisje benchmarkowe, w celu finansowania swojej przyszłej działalności kredytowej w Polsce.
W dniu 17 stycznia 2017 r. EBI ogłosił zamiar przeprowadzenia emisji drugiej transzy obligacji denominowanych w PLN z terminem zapadalności w maju 2021. Transakcja była odpowiedzią na zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych zwiększeniem płynności tej obligacji. Emisja asymilacyjna okazała się priorytetem  względem alternatywy dodania kolejnej zapadalności do krzywej rentowności w PLN. Emisja EBI z terminem zapadalności w maju 2021 jest dopuszczona przez Narodowy Bank Polski jako zabezpieczenie operacji repo.
Książka popytu została otworzona 18 stycznia 2016, o godz. 9:30 (czasu polskiego) z wytycznymi dotyczącymi marży na poziomie +52,1 p.b. powyżej mid-swap (tj. obligacja skarbowa PS0421 + 4 p.b.). O godz. 12.00 (czasu polskiego) książka popytu przekroczyła poziom 3,4 mld PLN, a marża została ustalona na poziomie mid-swap +50 p.b. (tj. obligacja skarbowa 04/2021 + 1,4 p.b.). Silny popyt ze strony inwestorów umożliwił zamknięcie transakcji w kwocie 1,5 mld PLN. Wycena nastąpiła o godz. 14.00 (czasu polskiego).
W transakcji uczestniczyło około 20 profesjonalnych inwestorów a przydział obligacji był zdywersyfikowany. Silny popyt był widoczny po stronie polskich inwestorów, których oferty stanowiły 76% książki, oraz co warto wspomnieć, po stronie inwestorów z Azji, którzy objęli 13% transakcji. Popyt ze strony banków stanowił 49% książki, a ze strony funduszy emerytalnych 33%.
Funkcję Lead Managerów dla tej transakcji pełnili: Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank oraz TD Securities.
Komentarze po emisji:
Eila Kreivi, Dyrektor, Szef Departamentu Rynków Kapitałowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym:
“Ta bardzo udana, pierwsza transakcja EBI w polskich złotych przeprowadzona w 2017 r. spotkała się ze znakomitym popytem, wskazując na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów emisją benchmarkową denominowaną w PLN. Kwota transakcji uwidacznia silną pozycję konsolidacyjną EBI na rynku. Wraz z największą książką popytu na obligacje EBI w PLN, osiągnęliśmy również najwyższą wartość wyemitowanych benchmarkowych obligacji w polskich złotych uplasowaną przez multilateralną instytucję finansową. Nie mogliśmy liczyć na bardziej imponujące otwarcie rynku  SSA w polskich złotych w tym roku.”
Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu, Szef Sub-Sektora Rynków Finansowych, Citi Handlowy:
„Dzisiejsza emisja obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 1,5 mld PLN (książka powyżej 3 mld PLN) po raz kolejny potwierdziła, że EBI cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Pełniąc trzeci raz z rzędu rolę współorganizatora emisji, jako Bank Handlowy mamy ogromny zaszczyt być częścią sukcesu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w budowie krzywej rentowności w złotówce oraz w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.”
Corrado Cogliati, Szef Zespołu Emitentów Narodowych, Ponadnarodowych i Agencji Kapitałowych Rynków Dłużnych (Head of SSA DCM), ING Bank:
„EBI wzmacnia swoją obecność, jako emitent na rynku obligacji benchmarkowych denominowanych w PLN. Tym razem, EBI koncentruje się na wzroście wartości i płynności swojej pięcioletniej emisji, poprzez zwiększenie kwoty serii dzięki emisji asymilacyjnej. To bardzo rozsądny ruch w przypadku, gdy posiada się na rynku wyemitowane obligacje z pięcioletnim i dziesięcioletnim okresem zapadalności, wskazujący na pełną determinację emitenta do konsolidacji swojej pozycji rynkowej i zwiększenia płynności waloru.”
Karol Prażmo, Dyrektor Departamentu Skarbu, mBank:
„Gratulacje dla całego zespołu EBI, który stał za sukcesem tej emisji. Zrealizowana transakcja umacnia rolę Europejskiego Banki Inwestycyjnego na lokalnym rynku finansowym oraz stanowi istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Finalna wartość emisji wynosząca 3,25 mld PLN, jak również szeroka dywersyfikacja inwestorów będą pozytywnie wpływać na płynność obligacji. Emisje EBI ukierunkowane na krajowych inwestorów kontrybuują do rozwoju rynku instrumentów dłużnych w Polsce.”
Sameer Rehman, Dyrektor DCM, TD Securities:
“Pierwsza w tym roku benchmarkowa emisja Europejskiego Banku Inwestycyjnego denominowana w PLN stanowi kolejne udane wejście EBI na rynek polskich złotych, z największą w historii tego emitenta książką popytu na ponad 3,5 mld PLN. EBI zmierzając do zwiększenia wielkości emisji i płynności wyemitowanych walorów spotkał się ze znacznym zainteresowaniem inwestorów, co umożliwiło emitentowi osiągnięcie dotychczas najlepszej wyceny instrumentu wobec obligacji skarbowej. TD Securities ma ogromną przyjemność kontynuowania wsparcia EBI w internacjonalizacji polskiego rynku kapitałowego.”
Informacja o działalności EBI w Polsce
  • EBI jest jednym z największych kredytodawców dla polskiej gospodarki. W 2015 r. kredyty EBI w Polsce wyniosły łącznie około 5,6 mld EUR, a PLN stanowił dla EIB czwartą najczęściej używaną walutę do wypłaty kredytów w tymże roku. W latach 2011-2015 EIB zainwestował w Polsce około 26,5 mld EUR. Inwestycje w transporcie i infrastrukturze telekomunikacyjnej reprezentowały prawie połowę łącznej kwoty kredytów, stanowiąc równowartość 12,4 mld EUR. Przykładowo, EBI udostępniło około 550 mln EUR finansując kilka odcinków drogi szybkiego ruchu S5, biegnącej od autostrady A1 w pobliżu Grudziądza, przez Bydgoszcz do Wrocławia, o łącznej długości 162,5 km. Dodatkowo, 19% inwestycji EBI w Polsce wspierało polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, a 17% skierowane było do przemysłu, usług i rolnictwa.
  • Strategiczne podejście EBI do rozwoju wybranych rynków kapitałowych, szczególnie w obrębie UE – zarówno w zakresie ewolucji rynków kapitałowych jak i, stosownie do możliwości, aktywności kredytowej – znajduje swoje odzwierciedlenie w dotychczasowych osiągnięciach EBI w tej dziedzinie. Niniejsza emisja przyczynia się do dalszego rozwoju aktywności polskich rynków kapitałowych w złotych. W związku z dużym programem kredytowym w PLN, w kwocie około 20 mld PLN rocznie, a także uwzględniając istotny popyt inwestorów na obligacje EBI denominowane w złotych, EBI może stać się regularnym emitentem transakcji benchmarkowych w PLN.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:
Richard Teichmeister: +352 4379 86206

Strategia EIB w zakresie pozyskiwania funduszy:
Strategia Banku w zakresie pozyskiwania funduszy łączy podejście konsekwentne i przejrzyste z elastycznością i innowacyjnością, zarówno w zakresie produktów, jak i terminów zapadalności.
BAZOWA INFORMACJA NA TEMAT EBI
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją finansową Unii Europejskiej, a jego akcjonariuszami są państwa członkowskie UE. EBI udziela długoterminowych pożyczek na finansowanie projektów zgodnych z celami UE. Silna pozycja kredytowa Banku opiera się na wyjątkowo wysokiej, jakości jego aktywów, silnej bazie kapitałowej, konsekwentnym wsparciu ze strony akcjonariuszy, konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem i skutecznej strategii w zakresie pozyskiwania funduszy.
Podsumowanie podstawowych warunków emisji obligacji
Kwota emisji                            PLN 1.500.000.000,00
Data Kwotowania                     18 stycznia 2017
Data Płatności                          1 lutego 2017
Data Zapadalności                   25 maja 2021
Zmodyfikowana cena              97,699%
Zmodyfikowana rentowność  2,823%
Roczny Kupon                           2,25%
Zmodyfikowany spread          MS +50 p.b.
Notowanie                                 Luxemburg i Warszawa
Joint Lead Managers              Citi Handlowy, mBank, ING, Toronto Dominion
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.